"Valstybės pareiga taip pat apginti ir garantuoti tokį visuotinį gėrį kaip žmogiškoji aplinka ir gamtinė aplinka, kurių nepadės išsaugoti veikiantys paprasti rinkos mechanizmai".

 

JONAS PAULIUS II

Enciklika Centesimus Annus

 

 

 

"Mus vie­ni­ja tai, kad mes tu­ri­me vie­ną vie­nin­te­lę my­li­mą tė­vy­nę Lie­tu­vą..."

Mano pareiškimas iš vakarykščio posėdžio dėl tautinių mažumų įstatymo projekto

Zbignev Jedinskij: Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pir­miau­sia no­riu kreip­tis į de­ši­niuo­sius. Ger­bia­mie­ji kon­ser­va­to­riai, ger­bia­ma­sis V. Land­sber­gis, Kon­ser­va­to­rių par­ti­jos gar­bės pir­mi­nin­kas, yra la­bai pro­tin­gas žmo­gus. Anuo­met jis pa­si­ra­šė Tau­ti­nių ma­žu­mų įsta­ty­mą, ku­rio pro­jek­tą svars­ty­ti šian­dien tei­kia mū­sų frak­ci­ja. No­riu at­kreip­ti dė­me­sį, ka­da bu­vo pri­im­tas ir pa­si­ra­šy­tas ši­tas įsta­ty­mas? Ši­tas įsta­ty­mas bu­vo pa­si­ra­šy­tas po sau­sio įvy­kių. Drįs­tu teig­ti, kad tas įsta­ty­mas pa­dė­jo Lie­tu­vai įsi­tvir­tin­ti kaip ne­pri­klau­so­mai vals­ty­bei. Įsta­ty­mo ga­lio­ji­mo me­tu Lie­tu­va ta­po Eu­ro­pos Są­jun­gos na­re, ta­po NATO na­re ir vien už tai ger­bia­ma­jam V. Land­sber­giui rei­kė­tų už­ka­bin­ti tris or­di­nus.

Bet pa­vyz­dys iš gy­ve­ni­mo. Kai vy­ras no­ri ves­ti mo­te­rį, kvie­čia ją į pa­si­ma­ty­mus, do­va­no­ja jai gė­lių, ža­da auk­si­nius kal­nus, bet po ves­tu­vių (ne­sa­kau, kad vi­sa­da, bet daž­niau­siai bū­na taip) mo­te­ris gu­li, at­si­pra­šau, tvar­ko­si na­muo­se, pri­žiū­ri vai­kus, vy­ras gu­li lo­vo­je ir žiū­ri krep­ši­nį. (Bal­sai sa­lė­je) Ger­bia­ma­sis V. Land­sber­gis pa­si­el­gė kaip tik­ras vy­ras teig­da­mas, kad ši­tas įsta­ty­mas yra anach­ro­niš­kas. Dar ab­sur­diš­kiau skam­ba tei­gi­niai, kad ši­tas įsta­ty­mas yra so­viet­me­čio įsta­ty­mas. No­riu pri­min­ti, ger­bia­mie­ji, kad tas įsta­ty­mas bu­vo pa­si­ra­šy­tas iš kar­to po sau­sio įvy­kių. Tie, ku­rie iki sau­sio įvy­kių gau­da­vo al­gas iš TSKP par­ti­jos ka­sos, aiš­ku, tą lai­ko­tar­pį ga­li va­din­ti so­viet­me­čiu, bet tiems, kas sto­vė­jo prie Sei­mo, so­vie­ti­nis lai­ko­tar­pis, pa­si­bai­gė dar 1990 m. ko­vo 11 d.

Ger­bia­mie­ji, daug bu­vo dis­ku­si­jų, spau­do­je, te­le­vi­zi­jo­je, šiaip tar­pu­sa­vy­je, pa­ti­kė­ki­te, aš ne­iš­gir­dau nė vie­no rim­to ar­gu­men­to, ko­dėl šio įsta­ty­mo ne­ga­li bū­ti. Tu­ri­me sau pa­sa­ky­ti tie­siai švie­siai: lau­žo­mos ie­tis dėl dvi­gu­bų už­ra­šų, kad ir kaip bū­tų keis­ta, pa­si­ro­do, vi­sa­me pa­sau­ly­je, tai yra nor­ma­lus reiš­ki­nys. Yra dvi­gu­bi už­ra­šai su ver­ti­mu, be ver­ti­mų, žen­kliu­kais vi­so­kiau­siais ir pa­na­šiai. (Bal­sai sa­lė­je) Aš ne­kal­bu apie Eu­ro­pą. Ten, aiš­ku, yra de­mo­kra­tija. Suo­mi­jo­je, pa­vyz­džiui, yra dvi vals­ty­bi­nės kal­bos. Pa­im­ki­me JAV ir Ka­na­dą. Nie­kas tur­būt ne­pa­sa­kys, kad ten nė­ra de­mo­kra­tijos. Mes tu­ri­me mo­ky­tis de­mo­kra­tijos iš JAV. Ten ir­gi yra už­ra­šai, bet kas yra keis­čiau­sia ir liūd­niau­sia, kad už ry­ti­nės sie­nos, kur yra žiau­ri au­to­kra­ti­ja, kur nė­ra de­mo­kra­tijos, ten ir­gi yra už­ra­šai dviem kal­bo­mis. Iš­ties man yra liūd­na, ne­su­pran­ta­ma, kad mes gy­ve­na­me gra­žio­je vals­ty­bė­je, de­mo­kra­tinėje, ir at­si­lie­ka­me nuo to­kių dik­ta­to­riš­kų vals­ty­bių.

Iš sa­vo pa­tir­ties, kai man te­ko stu­di­juo­ti Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, ten kar­tais rei­kė­da­vo ruoš­ti kur­si­nius pro­jek­tus nau­do­janits tech­ni­ne do­ku­men­ta­ci­ja. Ką aš tuo me­tu pa­ste­bė­jau? Kau­ne vi­sa tech­ni­nė do­ku­men­ta­ci­ja tuo me­tu bu­vo lie­tu­vių kal­ba. Ir aš ta­da sa­kiau sa­vo ko­le­goms ir sau, kaip rei­kia mo­ky­tis puo­se­lė­ti sa­vo kal­bą iš lie­tu­vių. Jie vi­sais bū­dais prie­ši­no­si ru­si­fi­ka­ci­jai. Ga­lė­čiau pa­teik­ti daug vi­so­kiau­sių pa­vyz­džių. Da­bar ne­ga­liu su­pras­ti, ko­dėl bū­tent tie, ku­rie ži­no, kaip puo­se­lė­ti sa­vo kal­bą, tiems, ku­rie mo­kė­mės, da­bar ne­su­tei­kia to­kios ga­li­my­bės tau­ti­nėms ma­žu­moms? Vie­na Sei­mo na­rė yra pa­sa­kiu­si, kad Eu­ro­pa yra to­li, aš nu­va­žiuo­ju į sa­vo apy­gar­dą, ką aš pa­sa­ky­siu sa­vo rin­kė­jams? Pir­miau­sia tu­riu la­bai di­de­lių abe­jo­nių, ar Jo­nui iš Tau­ra­gės la­bai rū­pi, kad pas Ja­ną Mai­šia­ga­lo­je ka­bo dvi­gu­bas už­ra­šas. Ki­ta ver­tus, Sei­mo na­riai tu­ri ne tik tei­sę, bet ir pa­rei­gą for­muo­ti nuo­mo­nę, kuo jie la­bai pui­kiai nau­do­ja­si, kai rei­kia Sei­me pra­stum­ti įsta­ty­mus, ku­rie ati­tin­ka jų in­te­re­sus.

Ger­bia­mie­ji, mes vi­si esa­me skir­tin­gi. Skir­tin­gai kal­ba­me, ren­gia­mės, ski­ria­mės pa­gal ly­gį. Ne­už­muš ma­nęs P. Gra­žu­lis, bet tu­ri­me pri­pa­žin­ti, kad yra ir sek­su­a­li­nės ma­žu­mos. Ger­bia­mie­ji, mus vie­ni­ja tai, kad mes esa­me žmo­nės, mus vie­ni­ja tai, kad mes tu­ri­me vie­ną vie­nin­te­lę my­li­mą tė­vy­nę Lie­tu­vą. Dau­gu­mą vie­ni­ja tai, kad mes esa­me ti­kin­tie­ji, ti­ki­me Die­vą. Pa­ti­kė­ki­te, at­eis lai­kas, o tas lai­kas at­eis vi­siems čia sė­din­tiems, kai Die­vas mus ir su­vie­nys, ir su­vie­no­dins.

To­dėl aš la­bai pra­šau ne­su­siau­rin­ti ši­to klau­si­mo iki tei­si­nių sub­ti­ly­bių, bet pa­žiū­rė­ti į tą klau­si­mą daug pla­čiau, iš eu­ro­pie­čių pu­sės, iš de­mo­kra­tijos pu­sės, tie­siog iš pa­pras­to žmo­gaus pu­sės. Nie­kaip ne­ga­liu su­pras­ti, ko­dėl pa­pras­tam žmo­gui truk­do, kad ša­lia vie­no už­ra­šo ka­bo ki­tas už­ra­šas, ne vie­to­je, o ša­lia. Mes, ma­no ma­ny­mu, tu­ri­me rū­pin­tis tuo, kad yra daug vie­tų, kur vie­toj lie­tu­vių kal­bos ka­bo už­sie­nie­tiš­ki už­ra­šai.

Ačiū už dė­me­sį.

 

 

Beveik visose 47 EUROPOS TARYBOS šalyse leisti dvikalbiai gatvių ir kelio ženklai.
Vienintelės išimtys: LIETUVA, LATVIJA IR ESTIJA.

(SAN MARINO & LICHTENŠTEINAS: tik viena kalba šalyje, tačiau kai kurie ŽENKLAI anglų kalba).
Tas reiškinys yra normalus Europoje ir beveik visame pasaulyje: dvikalbiai, NET trikalbiai ŽENKLAI!

 

 Nuotraukos Lenkijos Ambasados Lietuvoje

ARMENIA
ARMENIA ARMENIA
BELARUS
BELARUS BELARUS
CANADA
CANADA CANADA
CHINA
CHINA CHINA
CROATIA
CROATIA CROATIA
CZECH REPUBLIC
CZECH REPUBLIC CZECH REPUBLIC
FINLAND
FINLAND FINLAND
FRANCE
FRANCE FRANCE
GEORGIA
GEORGIA GEORGIA
GERMANY
GERMANY GERMANY
ITALY
ITALY ITALY
MOLDOVA
MOLDOVA MOLDOVA
MONACO
MONACO MONACO
POLAND
POLAND POLAND
UKRAINE
UKRAINE UKRAINE
UNITED KINGDOM (Northern Ireland)
UNITED KINGDOM (Northern Ireland) UNITED KINGDOM (Northern Ireland)
USA
USA USA

Lankosi pas mus

Dabar svetainėje 10 svečiai (-ių) ir narių nėra

Login form